1-(4-Fluorophenyl)-1-methylsiletane

1-(4-Fluorophenyl)-1-methylsiletane