2-acetoxymethyl-5-ethoxy-pyridine

2-acetoxymethyl-5-ethoxy-pyridine