3,5-Diphenyl-1,2,4,3,5-trithiadiborolane

3,5-Diphenyl-1,2,4,3,5-trithiadiborolane