N-[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)heptyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide

N-[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)heptyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide