2,2',6-Trihydroxy-4'-methoxy-4,6'-dimethylbenzophenone

2,2',6-Trihydroxy-4'-methoxy-4,6'-dimethylbenzophenone