3-Methoxyphenol, 6-(3-oxododecanoyl)-

3-Methoxyphenol, 6-(3-oxododecanoyl)-