1-(2-Chlorobenzoyl)-2-methylaziridine

1-(2-Chlorobenzoyl)-2-methylaziridine