4-nitro-N-[2-[(4-phenyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)oxy]ethyl]aniline

4-nitro-N-[2-[(4-phenyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)oxy]ethyl]aniline