2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-4-chromanone

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-4-chromanone