[4-[acetyl(ethyl)amino]phenyl] acetate

[4-[acetyl(ethyl)amino]phenyl] acetate