Benzene, 2-[(ethenyloxy)methyl]-1,4-dimethoxy-

Benzene, 2-[(ethenyloxy)methyl]-1,4-dimethoxy-