2-(bromomethyl)-1,4-dimethoxybenzene

2-(bromomethyl)-1,4-dimethoxybenzene