Benzenecarbothioamide, N-hydroxy-2-methoxy-N-(phenylmethyl)-

Benzenecarbothioamide, N-hydroxy-2-methoxy-N-(phenylmethyl)-