2-Methylthiazolo[5,4-d]pyrimidine

2-Methylthiazolo[5,4-d]pyrimidine