Trimethylsilyl dimethylphosphinate

Trimethylsilyl dimethylphosphinate