2-(2,4-Dichlorophenoxy)-N-(2-methoxyphenyl)propanamide

2-(2,4-Dichlorophenoxy)-N-(2-methoxyphenyl)propanamide