N-(4-Methylphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-Methylphenyl)-4-nitrobenzamide