Methyl 3-(2-thienyl)-5-isoxazolecarboxylate

Methyl 3-(2-thienyl)-5-isoxazolecarboxylate