Ethyl (2-(1-(p-ethoxyphenyl)-3-phenylureido)ethyl)carbamate

Ethyl (2-(1-(p-ethoxyphenyl)-3-phenylureido)ethyl)carbamate