p-Tolyl (2-(1-(p-ethoxyphenyl)-3-phenylureido)ethyl)carbamate

p-Tolyl (2-(1-(p-ethoxyphenyl)-3-phenylureido)ethyl)carbamate