N-Methyl-N-phenylthiocarbamoyl p-chlorophenyl trithiocarbonate

N-Methyl-N-phenylthiocarbamoyl p-chlorophenyl trithiocarbonate