Methyl 2,4-dihydroxy-3,5,6-trimethylbenzoate

Methyl 2,4-dihydroxy-3,5,6-trimethylbenzoate