1,3-dimethyl-2-(sulfinylamino)benzene

1,3-dimethyl-2-(sulfinylamino)benzene