2-iodo-N-[2-(2-methylphenyl)sulfanylethyl]benzamide

2-iodo-N-[2-(2-methylphenyl)sulfanylethyl]benzamide