4-(Phenylthio)hex-5-en-3-ol

4-(Phenylthio)hex-5-en-3-ol