Diazene, [(1,1-dimethylethyl)thio](4-nitrophenyl)-, (Z)-

Diazene, [(1,1-dimethylethyl)thio](4-nitrophenyl)-, (Z)-