N-(1-Naphthalen-1-ylethyl)-4-nitrobenzamide

N-(1-Naphthalen-1-ylethyl)-4-nitrobenzamide