N-(4-Nitrobenzoyl)-4-phenyl-dl-glutamic acid

N-(4-Nitrobenzoyl)-4-phenyl-dl-glutamic acid