3-nitro-N-[4-(4-nitrophenyl)phenyl]benzamide

3-nitro-N-[4-(4-nitrophenyl)phenyl]benzamide