Phenyl (2-(p-nitrobenzoyloxy)ethyl)carbamate

Phenyl (2-(p-nitrobenzoyloxy)ethyl)carbamate