1-(4-Methoxymethylphenyl)ethylamine

1-(4-Methoxymethylphenyl)ethylamine