4-Acetylphenyl 4-nitrobenzoate

4-Acetylphenyl 4-nitrobenzoate