N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanamide

N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanamide