N-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2-nitrobenzamide

N-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2-nitrobenzamide