Benzoic acid, 4-[(2-nitrobenzoyl)oxy]-

Benzoic acid, 4-[(2-nitrobenzoyl)oxy]-