2,6-Dimethyl-4-(4-nitrobenzoyl)morpholine

2,6-Dimethyl-4-(4-nitrobenzoyl)morpholine