1-(4-Bromophenoxy)-1-methylsiletane

1-(4-Bromophenoxy)-1-methylsiletane