1-(4-Butoxy-2,6-dimethylphenyl)ethanone

1-(4-Butoxy-2,6-dimethylphenyl)ethanone