N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxamide

N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxamide