1-(2,6-Dimethyl-4-propoxyphenyl)ethanone

1-(2,6-Dimethyl-4-propoxyphenyl)ethanone