1-(2,6-Dimethyl-4-propoxyphenyl)propan-1-one

1-(2,6-Dimethyl-4-propoxyphenyl)propan-1-one