3-Hydroxy-4-[2-(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-2,6-piperidinedione

3-Hydroxy-4-[2-(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-2,6-piperidinedione