Benzene, (1,3,3-trichloro-2-propenyl)-

Benzene, (1,3,3-trichloro-2-propenyl)-