9-[3-Hydroxypropyl]hypoxanthine

9-[3-Hydroxypropyl]hypoxanthine