9-[2-Hydroxyhexyl]hypoxanthine

9-[2-Hydroxyhexyl]hypoxanthine