N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide