N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2-nitrobenzenesulfonamide

N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2-nitrobenzenesulfonamide