3,6alpha,10,12,12abeta-Pentahydroxy-4beta-dimethylamino-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4abeta,5,5abeta,6,11,11a,12,12a-decahydro-2-naphthacenecarboxamide

3,6alpha,10,12,12abeta-Pentahydroxy-4beta-dimethylamino-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4abeta,5,5abeta,6,11,11a,12,12a-decahydro-2-naphthacenecarboxamide