9-[6-Hydroxyhexyl]hypoxanthine

9-[6-Hydroxyhexyl]hypoxanthine