2-[5-(2-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-1-(3-methyl-piperidin-1-yl)-ethanone

2-[5-(2-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-1-(3-methyl-piperidin-1-yl)-ethanone